Pogodny Filozof

13 tekstów – auto­rem jest Po­god­ny Fi­lozof.

Gdy wspom­nienia są mi piękniej­sze od marzeń, jak mam nie żyć przeszłością? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 marca 2016, 19:35

Nie przerywaj

Jes­teś ode mnie zaledwie
O rzut dwa rzu­ty spojrzeniem
Jes­teś mym zartaceniem

Widzę w twych oczach morze
Choć morze to mar­twe bo słone
W tym morzu nie tonę

Po­całuj mnie w blas­ku rtęciówki
Ob­li­zuj mi war­gi spragnione
Po­wiedz że już [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 5 fiszek • 31 stycznia 2016, 23:09

Król

Król

Był so­bie król, miał wiel­ki kraj,
Codzien­nie wsta­wał o świcie.
Ko­ronę na głowie, wo­koło raj,
I tron pozłaca­ny obficie.

Słońce mu było lam­pionem chwał,
A gwiaz­dy na niebie, sługami,
I chodził do ga­ju, który dob­rze znał,
Pi­jał her­batę z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 9 maja 2015, 10:18

Czarne zjawy

W mro­ku odmętach snują się smut­ne, czar­ne zjawy.
Do domów swych wchodzą bez ra­dości w sercach,
I bez ra­dości codzień z nich wychodzą w świat.

W mro­ku odmętach nie ma cza­su na sen i zabawy,
A [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 26 listopada 2012, 18:52

Brak kon­tras­tu um­niej­sza piękno. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 października 2012, 20:50

Wy­bieraj roz­ważnie. Już nig­dy nie do­wiesz się dokąd pro­wadziła ta "dru­ga droga". 

myśl
zebrała 9 fiszek • 27 września 2012, 18:48

Je­dyne cze­go pragnę od życia, to by poz­wo­liło mi nie pragnąć. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 26 września 2012, 23:18

Masz siły dopóki sam w to wierzysz. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 25 września 2012, 20:39

Pory roku

By rok na czte­ry ćwier­ci mógł podzielon zostać,
Na­tura na­dała mu ta­kową postać.
Każdej z nich kli­mat in­ny wyznaczyła,
By ludzkość nig­dy w ru­tynie nie żyła.

Tak za­tem ma­my wiosnę, co kwiecie roztacza,
Cu­dami przy­rody zew­sząt nas [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 24 września 2012, 17:35

Gdy dot­rzesz do gra­nic wyz­naczaj nowe. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 23 września 2012, 13:17
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pogodny Filozof

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

19 marca 2016, 21:58Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Gdy wspom­nienia są mi [...]

19 marca 2016, 20:18Cris sko­men­to­wał tek­st Gdy wspom­nienia są mi [...]

31 stycznia 2016, 23:09Pogodny Fi­lozof do­dał no­wy tek­st Nie prze­rywaj

9 maja 2015, 10:18Pogodny Fi­lozof do­dał no­wy tek­st Król